W mętnej wodzie, wzruszając piach na dnie – łatwo się ukryć by przeczekać. Złe powietrze z balona emocji pokrzywdzonych bezmiarem bezczelności wymiaru niesprawiedliwości, można łatwo kontrolować poprzez delikatne upuszczanie go (np. Programy Państwo w Państwie, Studio Polska). Można też obiecywać.

Czy jednak dojdzie do prawdziwej, rewolucyjnej reformy o której mówił kiedyś W. Cejrowski: „wszyscy won”? Wątpliwe. Mam gdzieś, że cytowana przez Prezydenta RP Pani Romaszewska myśli inaczej. Nie boję się Ziobry jak ci którzy są przeciwko zmianom. Boję się za to obecnego status quo panujących nam togowców w prokuraturach i sądach, z powodu ich odwiecznej nietykalności. Każdy widzi to co chce widzieć.

Ja widzę wciąż miliony Pokrzywdzonych bestialskim wymiarem niesprawiedliwości i czekam na rewolucyjną reformę kończącą te dramaty. To się Pokrzywdzonym należy od państwa. Państwa, które za poszczególnych rządów tak bardzo miało obywateli gdzieś, że nawet Strasburg obsadziło swoimi „ochroniarzami praworządności”- biura krajowe w Strasburgu, gdzie bez znieczulenia blokowano i dalej blokuje się problematyczne sprawy.

Jeśli nie dojdzie do rewolucyjnej reformy, ludzie się naprawdę wkurzą. Nawet ci, których pozbawiono zdrowia, majątku, sił witalnych i nadziei. Choć osłabieni i wyniszczeni – staną przeciwko mafijnej kaście, jeśli ustawodawcy braknie odwagi i empatii – dla nich, dla Obywateli. W ramach pełnionych obowiązków w Sejmie i Senacie, w ramach całkiem przyzwoitego wynagrodzenia…

Cała Polska cierpi z powodu mafii sądowo-prokuratorskiej. Może dla MS to novum. Może to dla nich początek odkrywania faktów o przestępczej i zorganizowanej działalności działalności tej kasty nadludzi decydujących o każdym aspekcie naszego życia: zdrowiu, karierze, wolności czy majątku.

Przejdźmy do meritum.

Czym faktycznie zajmują się ci sędziowie i prokuratorzy, którzy swoimi orzeczeniami przyczyniają się do milionów ludzkich dramatów?

Kreowaniem prawnej, ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, majątkowej, zdrowotnej sytuacji poszczególnych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, lokalnie znanych, stanowiących stronę konkretnego postępowania nad którym procedują.

W jaki sposób?

Poprzez umiejętne wykorzystywanie pełnionego władztwa i doświadczenia w stosowaniu procedury prawnej-formalnie oraz materialnie, odpowiednio wykorzystując przepisy wykonawcze do ustaw. Sędzia/prokurator trzyma ster postępowania w pełnym zakresie decydując o naszym życiu.

Poprzez nieformalnie i formalne związki prywatne i zawodowe o charakterze zależności, na różnych szczeblach wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w ramach jednego województwa.

Poprzez powiązania rodzinne i ekonomiczne.

Poprzez faktycznie istniejący w RP mechanizm odwoławczy, mający charakter „zataczanego koła”. Gdyż nasze skargi, zażalenia i odwołania i tak trafiają do procedowania do tych, którzy je wydali.

Skutek

Nieodwracalne zmiany w życiu prywatnym, majątkowym, rodzinnym. Często nie poparte żadnym logicznym wnioskowaniem, żadną wykładnią, żadnym modelem przyczynowo-skutkowym, wręcz absurdalne i niezgodne z zasadami prawa (jak sprawiedliwość społeczna).

Najczęstszy efekt to pozbawienie wolności, majątku, dobrego imienia, prawa do prawdy, a przede wszystkim godzące w zaufanie do wymiaru sprawiedliwości pozbawienie człowieka pewnej wiarygodności procesowej, co daje zielone światło do nietraktowania danej osoby poważnie przez kolejne instytucje.

Po co to robią?

Czasem dla zachowania istniejącego status quo, zarówno w sferze materialnej podmiotów mających przewagę procesową, a często nieuchwyconych jako strona. Czasem celem przejęcia dóbr majątkowych, czasem celem ukrycia faktów w danej sprawie, a w zdecydowanej większości realizują wszystkie te cele w jednym postępowaniu.

Umożliwiają im to istniejące powiązania, a nakazują im to istniejące zobowiązania i zależności. Np. młoda prawniczka dostaje się poza egzaminem  na asesurę pomimo braku doświadczenia, bo nieoficjalnie proteguje ją dekady temu, jeszcze pruszkowski biznesman.

Oczywiście wiążą się z tym faktem-faktem protektoratu wysokie zyski finansowe i gwarancje awansu. Częściej jednak są to układy klientalne, czyli pozwalające na realizację wymiany pewnych dóbr pozafinansowo i dając gwarancję utrzymania tej lojalności w tajemnicy. Decyzja procesowa stanowi takie właśnie dobro.

Co wykorzystują sędziowie i prokuratorzy by w ramach pełnionej funkcji wywiązać się z istniejącego układu klientalnego?

Katalog ten jest otwarty i wciąż mnie zaskakuje.

1.Dwie najpopularniejsze formy to : odmowa wszczęcia śledztwa i umorzenie śledztwa. Lepsza jest oczwiście odmowa wszczęcia, gdyż gwarantuje, że akta takiej sprawy mogą być zniszczone po 4-5 latach, a tym samym dowód na jakiekolwiek matactwo zostanie zniszczony.

2.Manipulowanie materiałem dowodowym:

-nieuzasadniona logiką negatywna ocena dowodu

-nieuzasadniona logiką odmowa oceny dowodu przez biegłego

-podjęcie decyzji o wprowadzeniu do sprawy dowodu ze świadka, który z mocy przepisów podlega wyłączeniu

etc.

3.Manipulowanie formalną dokumentacją sprawy:

-zaginięcia, ukrywanie, niszczenie i wybrakowanie akt sprawy

-fałszowanie kart akt sprawy co zwiększa lub umniejsza ich wiarygodność w procesie odwoławczym-na potrzeby konkretnego rozstrzygnięcia(numeracja, łączenie, dopisywanie, zamazywanie, podpisy, formularze z wolną przestrzenią do dopisania etc)

-przyjmowanie/uzupełniania po wyroku kart do akt sprawy, które wyraźnie odbiegają od reszty materiału wiarygodnością

-modyfikacje zwrotek, datowników (domniemania doręczenia)

4.Odrzucanie wniosków formalnych:

-np.o wyłączenie sędziego (obecne ustawodawstwo jest w tym zakresie bezwzględnie nieskuteczne:koledzy rozpatrują wnioski w sprawie kolegów a materialne przesłanki wyłączenia są nierealne do wypełnienia się dla przeciętnego człowieka ba! nawet dla prawnika.

Następuje to bez logicznego uzasadnienia faktycznego a z uwagi na fakt iż, przepisy ustaw dają w tym zakresie  sędziom i prokuratorom  sporą przewagę w kreowaniu proceduralnej sytuacji- swobodę decyzyjną. Uzasadnienia do wniosków formalnych w toku spraw praktycznie są tak lakoniczne i niedorozwinięte, że stanowią cytat ustawy/rozporządzenia przepisany „na kolanie”.

5. Odrzucanie zażaleń i skarg:

Pełne kontrolowanie drogi odwoławczej od SR/PR po SO/PO/PR, dzięki układom zawodowym.

Charakterystycze  jest tu także lakoniczne uzasadnienie, bez wniknięcia w sens sprawy świadczące o niezapoznawaniu się nawet z aktami w toku rozpatrywania w/w wniosków.

Także przytoczony już wyżej powód odgrywa tu znaczącą rolę tj.”zatoczenie koła” i kierowanie odpowiedzi na zażalenie/skargę, czasem w przeciągu kilku miesięcy do roku- przez te same osoby które wydawały dane orzeczenie, z adnotacją by kopię pisma przesłano do instancji do której trafiła skarga.

6. Manipulowanie terminami procesowymi:

Szczególnie- zawitymi, by stanowiły dodatkową uciążliwość dla strony. Np. kierowanie do strony postanowień końcowych tuż przed długą przerwą (święta, majówka etc).

Innym ciekaweym pomysłem sędziów jest zarządzenie o przesłaniu powiadomienia z nakazem stawienia się, w terminie w którym nierealne jest by strona otrzymała je na czas i przed rozprawą.

7. Nieuzasadniona przewlekłość:

Najczęściej wykorzystywana jest w sprawach majątkowych i przy znacznej różnicy w sytuacji ekonomicznej stron, celem wywarcia nacisku na stanowisko procesowe słabszej strony.

8. Powoływanie biegłych i pełnomocników z urzędu:

Tu, najczęstszą manipulacją jest fakt , że niby dany biegły/adwokat/radca jest wybrany losowo, z listy, bądź zdaniem sędziego-  jest specjalistą w danej dziedzinie o konkretnych zdolnościach przydatnych dla sprawy.

Wielokrotnie, widząc opinie niektórych biegłych, sami sędziowie łapali się za głowę w mojej obecności. Nikt naprawdę nie weryfikuje kompetencji biegłych z list biegłych sądowych przy sądach okręgowych. Dlatego czasem nawet „ułożony” sędzia oczekujacy na subiektywną opinię- nie umie na rozprawie podczas cytowania danej opinii powstrzymać zarzenowania. Co się zaś tyczy pełnomocników z urzędu, sytuacja jest jeszcze gorsza,a sędzia po rezygnacji z takiego pełnomocnika przez stronę nieżadko odbiera stronie prawo do skutecznego wnioskowania o kolejnego pełnomocnika uzasadniając to jednym wyrokiem SN sprzed 15lat.

9. Od strony formalnej i materialnej:

Strona materialna to głownie dowody. Strona formalna zaś- procedura. Od postępowania przygotowawczego w prokuraturze rejonowej po skierowanie do sądu rejonowego aktu oskarżenia, każdy etap postępowania charakteryzuje się morzem możliwości matactwa.

Blokada sprawy i bezradność strony wiąże się z faktem iż te zorganizowane przy sądach grupy prawne są od dziesiatków lat powiązane rodzinnie, zawodowo i biznesowo oraz z faktem, że działają w sposób całkowicie świadomy co do przedsiębranych środków i zmierzają z góry do ustalonych celów, czym całkowicie zaprzeczają swojej publicznej roli-działania w imię prawa i w ramach istniejącego prawa.

Orzeczenia takie, jak wspomniałam na początku, mają wywołać konkretne, jasno określone w nieformalnych ustaleniach skutki prawne wobec osób i podmiotów.

10. Bezradność obywatela na szczeblu ETS’u:

Dekadę temu, celem zablokowania zagrożenia w postaci masowego składania pozwów do ETS’u  w UE prowadzono przepis pozwalajacy na wprowadzenie do struktur administracji UE poszczególnych krajowych jednostek administracyjnych, oceniających nadsyłane skargi. Struktury te do dziś chronią krajowe kasty nadludzi w togach przed wypływaniem spraw poza Polskę. Nawet Europol doczekał się takich polskich „strażników”

11. Wszystko musi być tak wykonane by w sytuacji wypłynięcia sprawy, dane orzeczenie mogło być uznane za „mieszczące się w granicach swobody decyzyjnej  sędziego/prokuratora”. Niezależnośc i niezawisłość bowiem daje pełną swobodę w : ocenie dowodów, zapadłych postanowień i przyjmowanych metod procedowania. Jednym słowem , nawet decyzje nielogiczne, niespójne i absurdalne- nie mogą być podstawą do uznania ich jako bezprawne. W najlepszym razie decyzja taka uznana zostanie za błąd formalny i nie będzie niosła za sobą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Nawet zaś w przypadku wszczęcia powyższego- rozpatrywane będą one przez kolegów i koleżanki korporacyjne więc jego skutek jest z góry przesądzony.

12. Krzywoprzysięstwo:

Traktowane w RP jako przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Nie daje ochrony stronie nim pokrzywdzonej. Nie daje stronie prawa do ścigania za nie, ani za jego skutki prawne i faktyczne. Stąd , tak wiele spraw związanych z pomawianiem ludzi i zerowa chęć prokuratory w ściganiu za nie. To idealny sposób niszczenia ludzi.

13.Dowody-owoce zatrutego drzewa:

Jak się przyjęło, nielegalnie(bez zgody osoby nagrywanej)zebrane dowody tego typu mogą stanowić dowód mocny jedynie w sprawach cywilnych. W efekcie nawet nagranie video z zabójstwem może być źle ocenione przez prokuraturę i nieuwzględnione w materiale dowodowym.

14. Ostateczna weryfikacja zebranego w toku postępowania przed sądem materiału:

Ta kwartalna weryfkacja polega na tym, że sędzia sprawdza akta pod kątem celu ( konkretne orzeczenie). Szuka szczególnie informacji mogących zaszkodzić konkretnej wersji/ ich scenariusza sprawy. Na tym etapie dochodzi często do nawet brutalnych zachowań, gdzie sędzia siedząc sobie w domu najzwyczajniej i najbezczelniej w świecie wyrywa poszczególne karty akt sprawy…Śmieszne..ale prawdziwe. Po zdaniu akt nakazuje zaufanej osobie „uporządkowanie ” tej kwestii. „Papier przyjmie wszystko”. Znamy to wszyscy. Gotowość sędziego/prokuratora do wywiązania się z istniejących zobowiązań wywołuje jego całkowitą bezwstydność, wyjątkową czujność i wrażliwość…nie w kierunku obiektywności procesowej związanej z funkcją publiczną jaką sprawuje, ale w kierunku uwiarygodnienia jego wersji sprawy, korzystnej dla jego nieformalnych zobowiązań. Bardzo często widzimy ich awanse z rejonowych placówek do okręgowych, po skutecznym wypełnieniu tego typu zobowiązań. Co ciekawsze kariery w zestawieniu z wynikami spraw nad którymi procedowali, zdają się być materiałem na scenariusz kryminału, ale o tym później. Nie całe środowisko tak wygląda, ale zdecydowana większość.

Reasumując… liczę na rewolucyjne zmiany. Szczególnie w obrębie zagadnień: Krzywoprzysięstwa, owoców zatrutego drzewa, zmian w regulaminach pozwalających obecnie na niszczenie akt,skardze nadzwyczajnej, izb dyscyplinarnych, wyłączeń sędziów, upublicznienia oświadczeń majątkowych wszystkich sędziów i prokuratorów, a przede wszystkim całkowitej zmianie obsady. Tego właśnie życzę sobie i Wam.

Granatowa

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.