3d human character that push a big percent symbol

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 1,50 proc.

stopa lombardowa 2,50 proc.

stopa depozytowa 0,50 proc.

stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Dlaczego nie zmieniono stóp? RPP jest przekonana, że sytuacja gospodarcza Polski jest na tyle dobra, że nie ma konieczności interweniowania na rynku międzybankowym. I tak: w strefie euro wzrost gospodarczy jest stabilny, czemu towarzyszą bardzo dobre nastroje w przemyśle. W Stanach Zjednoczonych koniunktura jest nadal wspierana przez poprawę sytuacji na rynku pracy wyrażającą się zarówno w zwiększaniu zatrudnienia, jak i wzroście płac. W Chinach w IV kw. ub.r. wzrost PKB nieznacznie przyśpieszył, a Rosja prawdopodobnie wyszła z recesji.

RPP informuje w komunikacie również, że: w ostatnich miesiącach inflacja w wielu krajach istotnie wzrosła. Przyczynił się do tego głównie wzrost cen surowców na rynkach światowych, który jednak wyhamował w ostatnim okresie. Jednocześnie niska presja popytowa w wielu gospodarkach, w tym w strefie euro, ogranicza wzrost inflacji i sprawia, że inflacja bazowa kształtuje się na niskim poziomie.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. EBC kontynuuje także program skupu aktywów finansowych. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych sygnalizuje natomiast kontynuację podwyższania stóp procentowych w bieżącym roku.

W Polsce w IV kw. ub.r. tempo wzrostu gospodarczego było nieco wyższe niż w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zmniejszył się spadek inwestycji, do czego przyczyniło się większe wykorzystanie środków unijnych.

Bieżące dane, w tym dane o produkcji i sprzedaży detalicznej oraz rynku pracy, sygnalizują kontynuację poprawy koniunktury. Roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wyraźnie wzrosła w ostatnich miesiącach. Przyczyniły się do tego głównie wyższe ceny surowców na światowych rynkach, a więc czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Inflacja bazowa jest nadal zbliżona do zera, co wskazuje na utrzymującą się niską presję popytową. Mimo rosnącego zatrudnienia i płac, wciąż umiarkowana jest także dynamika jednostkowych kosztów pracy.

W ocenie Rady, po istotnym wzroście w pierwszych miesiącach roku, inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacji dynamiki cen w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Taką ocenę wspierają wyniki marcowej projekcji inflacji i PKB, przygotowanej przez Instytut Ekonomiczny przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD – sporządzoną z uwzględnieniem danych dostępnych do 20 lutego 2017 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 – 2,5 proc. w 2017 r. (wobec 0,5 – 2,0 proc. w projekcji z listopada ub.r.), 0,9 – 2,9 proc. w 2018 r. (wobec 0,3 – 2,6 proc. ) i 1,2 – 3,5 proc. w 2019 r. Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4 – 4,0 proc. w 2017 r. (wobec 2,6 – 4,5 proc. w projekcji listopadowej), 2,4 – 4,5 proc. w 2018 r. (wobec 2,2 – 4,4 proc. ) oraz 2,3 – 4,4 proc. w 2019 r. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Source: Stopy bez zmian. Bo w gospodarce dobrze