Ubolewam, że są takie przepisy, które nie pozwalają Państwowej Komisji Wyborczej interweniować, kiedy przedwcześnie rozpoczyna się kampania wyborcza – mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. PKW nie ma podstawy prawnej, by wszcząć działania w sprawie kampanii Polskiej Fundacji Narodowej.

b58274e4-2d4a-406a-9a2c-063f3c1c7da8

Sędzia Hermeliński mówi, że przepisy Kodeksu wyborczego i ustawy o partiach politycznych są tak skonstruowane, że PKW nie ma żadnej możliwości działania w takiej sytuacji, jak kampania bilboardowa „Sprawiedliwe sądy”.

– To nie wynika z naszej niechęci, to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że umyliśmy ręce, po prostu nie mamy podstaw do działania w tym momencie, a nie będziemy bez podstawy prawnej podejmować żadnych przedsięwzięć – informuje przewodniczący PKW. Podkreśla, że zgodnie z prawem Komisja może podjąć działania dopiero wtedy, gdy będzie badać sprawozdanie finansowe partii lub komitetu wyborczego po kampanii wyborczej. Większe – jak mówi – uprawnienia kontrolne wobec fundacji mają nadzorujący ją właściwy minister oraz organ samorządowy.

Wojciech Hermeliński mówi również, że nikt nie odmawia rządowi prawa do prowadzenia kampanii informacyjnej, zwraca jednak uwagę, że byłaby ona dużo bardziej transparentna, gdyby odbywała się bez pomocy fundacji, a ze środków budżetowych.

– A tak dochodzi do odbioru społecznego, że drogą okrężną władze próbują promować się w sposób, który może wpływać na rozstrzygnięcie kampanii wyborczej – zauważa.

Komisja wielokrotnie zalecała, by w okresie przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej powstrzymywać się od działań, które mogą rodzić wrażenie obchodzenia przepisów. Hermeliński uważa, że powinny istnieć takie mechanizmy, które pozwolą PKW kontrolować sytuacje, gdy partie jeszcze przed kampanią wyborczą z dużym wyprzedzeniem prowadzą działania, mogące mieć wpływ na wynik wyborów. Jak mówi szef PKW, Komisja „wielokrotnie zwracała już uwagę w swoich wystąpieniach do najważniejszych osób w państwie. Wystąpienia te pozostały jednak bez odpowiedzi”.

PKW zajęła stanowisko ws. kampanii „Sprawiedliwe sądy” w związku ze skierowanym do niej pismem partii .Nowoczesna.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że może dokonywać oceny tej kwestii jedynie w ramach badania sprawozdań finansowych za 2017 r. partii, które mogą być uznane za beneficjentów tej kampanii. Poza działaniami podejmowanymi w trybie określonym przepisami ustawy o partiach politycznych i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza nie ma narzędzi prawnych pozwalających na podjęcie innych czynności. „Przepisy ustawy o partiach politycznych nie uprawniają Państwowej Komisji Wyborczej do dokonywania oceny działalności partii politycznych w innym trybie, w szczególności przed złożeniem sprawozdania finansowego partii za dany rok oraz na podstawie informacji niezwiązanych z takim sprawozdaniem” – czytamy w stanowisku PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia także, że nie jest powołana do dokonywania ocen działalności podmiotów innych niż partie polityczne i komitety wyborcze, np. fundacji i stowarzyszeń, w związku z czym nie jest uprawniona do oceniania działań prowadzonych przez takie podmioty, a tym bardziej do władczego ingerowania w te działania. Właściwymi do dokonywania takich ocen są organy statutowe tych podmiotów oraz ustawowo umocowane organy sprawujące nadzór nad ich działalnością — właściwy minister oraz starosta.

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża jednocześnie opinię, że przejrzystość finansowania partii politycznych wymaga nie tylko od samych partii, ale od wszystkich uczestników życia publicznego unikania działań budzących podejrzenia naruszenia lub obchodzenia prawa. Jednym ze środków służących temu jest wyraźne wskazywanie w materiałach rozpowszechnianych publicznie od kogo one pochodzą i czyje poglądy wyrażają; pomijanie lub niedostateczne eksponowanie tych informacji może wywoływać wrażenie celowego działania zmierzającego do identyfikowania materiałów np. z partią polityczną, z której poglądami są one zbieżne. Zachowanie takich zasad jest elementem dobrze pojmowanej kultury politycznej, służy transparentności działań w sferze publicznej, zwiększa zaufanie obywateli do takich działań i ogranicza możliwość wykorzystywania ich do celów niezgodnych z zasadami finansowania partii politycznych.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.