W okresie drugiej wojny światowej Polska poniosła największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Straty te nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy przymusowej oraz celowego niszczenia mienia, m.in. zburzenia stolicy państwa polskiego Warszawy – poinformuje dzisiaj Biuro Analiz Sejmowych.

6f07c7f8-9fa0-4dc1-a00b-9d51815793f2

A to oznacza zielone światło dla starań Sejmu o rozpoczęcie procedury początku odzyskiwania reparacji wojennych od Niemiec za II Wojnę Światową, których Niemcy nigdy Polsce nie wypłaciły. O opracowaniu Biur Analiz Sejmowych informuje TVP i jej portal tvp.info

Z opinii Biura Analiz Sejmowych wynika, że w czasie II wojny światowej polskie państwo poniosło największe straty w Europie, a z punktu widzenia międzynarodowego i prawnego twierdzenie, że roszczenia odszkodowawcze wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuprawnione. W odniesieniu do ogromu strat, jakie poniósł nasz kraj, odszkodowania od Niemiec były minimalne.

Główne wnioski z ekspertyzy są następujące:

– Proporcjonalnie do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, Polska poniosła największe w Europie straty osobowe i materialne.

– Straty te wynikały z działań wojennych i niemieckiej polityki okupacyjnej tj. celowej i zorganizowanej eksterminacji polskiej ludności oraz pracy przymusowej społeczeństwa polskiego i celowego niszczenia mienia, w tym m.in. zburzenia Warszawy.

– Twierdzenie że Polsce przysługują wobec Niemiec roszczenia odszkodowawcze jest zasadne, a tezy o ich wygaśnięciu lub przedawnieniu są nieuzasadnione.

– Obowiązujące akty prawa międzynarodowego i powojenna praktyka ws. reparacji (dyskryminowanie przez RFN Polski i polskich obywateli w porównaniu z innymi państwami) przemawiają za dochodzeniem przez Polskę od Niemiec odszkodowań za szkody spowodowane II wojną światową.

– Odszkodowania RFN na rzecz polskich obywateli to mniej niż 1 proc. sumy, jaką rząd niemiecki przeznaczył na wypłaty odszkodowań dla obywateli Europy zachodniej, USA oraz Izraela.

W opinii prawnej BAS eksperci przychylają się do tezy, że państwo niemieckie powinno skompensować państwu polskiemu szkody związane z okresem drugiej wojny światowej – powołują się m.in. na treść IV konwencji haskiej z 1907 r., ustalenia konferencji poczdamskiej oraz postępowanie Niemiec w stosunku do innych państw poszkodowanych w trakcie drugiej wojny światowej, polegające na zawieraniu z nimi umów i wypłacie odszkodowań.

W ekspertyzie sejmowej mowa jest również o ogromnej liczbie ofiar, jaka była udziałem naszego kraju. Liczba nieżyjących ofiar działań niemieckich to 6 milionów ludzi, zaś liczba żyjących obywateli polskich poszkodowanych w wyniku zbrodni i terroru III Rzeszy Niemieckiej to ponad 10 milionów osób. BAS uznało również, że 600 mln marek niemieckich, jakie RFN przeznaczyła na rzecz polskich obywateli nie stanowi nawet 1 proc. sumy, jaką rząd niemiecki przeznaczył po drugiej wojnie światowej na wypłaty odszkodowań dla obywateli państw Europy zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela.

Biuro Analiz Sejmowych w swojej opinii przypomina, że w Memorandum polskiego rządu, złożonym w styczniu 1947 r. na konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w Londynie stwierdzono, że „stosownie do Uchwał Poczdamskich stwierdzających, że Niemcy będą zmuszone do wynagrodzenia w jak najszerszym stopniu strat i cierpień wyrządzonych Narodom Zjednoczonym – Polska zastrzega sobie prawo przedłożenia dalszych konkretnych wniosków w tym przedmiocie”.

źródło: tvp.info

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.