Od początku, planując rozwój Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, chcieliśmy nadać jej szczególny status jako instytucji, która odpowiadałaby nie za wąsko rozumianą współpracę uczelni i instytutów naukowych z otoczeniem międzynarodowym, ale właśnie za szeroko rozumianą politykę naukową w aspekcie międzynarodowym – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zaczyna działać NAWA. Czy będzie przełomem?

3fa700d4d8d7a20c796b2c71001967cb

Jarosław Gowin wręczył powołania na członków Rady. Zaraz po inauguracji odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne Rady NAWA, w trakcie którego przedstawiono misje i cele stawiane przed agencją oraz przedyskutowano planowane działania.

Do zadań Rady należeć będzie m.in.: przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi propozycji kierunków działania i rozwoju agencji, opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności agencji i jej rocznego sprawozdania finansowego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Misją NAWY jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Z jej programów stypendialnych i grantowych będą mogli korzystać m.in. studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe. Agencja ma za zadanie wspierać mobilność akademicką, projakościowe umiędzynarodowianie oferty polskich uczelni i odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z naszych uniwersytetów.

NAWA będzie wspierać finansowo także pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy rozwój kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

Innym z filarów działalności NAWA jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami naszego kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Instytucja przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply