GUS informuje o finansowej pozycji polskich instytucji kulturalnych za ub. rok. Nie jest najgorzej – wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 15 312,5 mln zł, czyli o 2,7 proc. więcej niż na koniec roku 2015, z tego 92,8 proc. stanowiły aktywa trwałe, a 7,2 proc. aktywa obrotowe.

kurtyna_001

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,2 proc., a koszty uzyskania tych przychodów o 7,2 proc. od osiągniętych w 2015 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 16,9 mln zł (wobec 91,3 mln zł w 2015 r.).

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 14 203,8 mln zł (o 3,1 proc. więcej niż na koniec roku 2015). W strukturze aktywów trwałych netto 98,2 proc. stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (wzrost w stosunku do roku 2015 o 0,3 proc.). Na tym samym poziomie co w roku 2015 pozostał udział należności długoterminowych (0,0 proc.). Spadł udział inwestycji długoterminowych (z 0,5 proc. do 0,3 proc.) oraz wartości niematerialnych i prawnych (z 1,4 proc. na 1,2 proc.). Wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 108,7 mln zł (o 2,8 proc. mniej niż na koniec 2015 r.).

W strukturze aktywów obrotowych 68,7 proc. stanowiły inwestycje krótkoterminowe, 17,9 proc. – należności krótkoterminowe, 11,1 proc. – zapasy i 2,3 proc. – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W strukturze pasywów 33,8 proc. stanowiły kapitały (fundusze) własne (spadek w stosunku do roku 2015 o 1,6 proc.), a 66,2 proc. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wzrost o 1,6 proc.). Kapitały (fundusze) własne badanych podmiotów na koniec 2015 roku wyniosły 5 180,8 mln zł (o 2,0 proc. mniej niż na koniec roku 2015). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec roku 10 131,7 mln zł (wzrost o 5,3 proc. w stosunku do stanu na koniec roku 2015), w tym rozliczenia międzyokresowe stanowiły 93,5 proc., zobowiązania krótkoterminowe – 4,2 proc., a zobowiązania długoterminowe 0,6 proc.. Wartość rezerw na zobowiązania osiągnęła stan 169,5 mln zł.

Przychody z całokształtu działalności badanych podmiotów były w 2016 r. wyższe o 6,2 proc. niż w roku 2015 i wyniosły 8 462,5 mln zł. W strukturze tych przychodów 74,2 proc. stanowiły dotacje do działalności podstawowej, 14,8 proc. przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), 9,8 proc. pozostałe przychody operacyjne, 0,9 proc. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz 0,3 proc., przychody finansowe.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności były w 2016 r. wyższe o 7,2 proc. niż w roku 2015 i wyniosły 8 444,4 mln zł. W strukturze tych kosztów 97,9 proc. stanowiły koszty własne sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 2,0 proc. pozostałe koszty operacyjne, 0,1 proc. koszty operacji finansowych.

Wynik finansowy brutto wyniósł 18,1 mln zł (zysk 131,2 mln zł, strata 113,1 mln zł). Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego zwiększyły się w stosunku do roku 2015 i wyniosły 1,3 mln zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 16,9 mln zł (wobec 91,3 mln zł w 2015 r.), przy spadku zysku netto (o 31,1 proc.) i wzroście straty netto (o 15,9 proc.).

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply