Polish banknotes

13 stycznia b.r. w życie weszła unijna dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2). Dyrektywa wprowadza możliwość oferowania nowych produktów i usług związanych nie tylko z rynkiem usług płatniczych, ale także szerzej rozumianym rynkiem usług finansowych. Zarówno podmioty obecne na tym rynku, takie jak Banki, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe czy oddziały zagranicznych instytucji kredytowych, ale także nowe rodzaje podmiotów (dostawcy będący stroną trzecią, Third Party Providers, TPP) będą mogły wykorzystać możliwości oferowania nowych usług budowanych w oparciu o PSD2, aktów wykonawczych (w tym Regulacyjnych Standardów Technicznych – RTS) i aktów prawa krajowego.

Zgodnie z opublikowanym przez Komisję Europejską projektem RTS, każdy dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek dostępny za pomocą internetu (tzw. ASPSP – Account Servicing Payment Service Provider, czyli np. bank) będzie zobowiązany do zapewnienia co najmniej jednego interfejsu komunikacji z TPP, pozwalającego na wzajemną identyfikację z dostawcą prowadzącym rachunek przed rozpoczęciem świadczenia usług na zlecenie użytkownika.

Wychodząc naprzeciw wymogom dyrektywy i standardów regulacyjnych, a także oczekiwaniom Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie stworzenia dedykowanego interfejsu komunikacji z TPP zapewniającego efektywną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych podmiotom trzecim, pod auspicjami Związku Banków Polskich trwają zaawansowane prace nad opracowaniem jednolitego modelu komunikacji dla otwartej bankowości – Polish API. W jego opracowaniu uczestniczyły zrzeszone w ZBP banki oraz szereg podmiotów świadczących nowoczesne usługi płatnicze na polskim rynku.

– Jednym z głównych zdań Związku Banków Polskich jest współpraca z uczestnikami rynku na rzecz tworzenia możliwie najlepszych jakościowo standardów dla polskiego sektora bankowego i finansowego. Polish API będzie w pełni otwartym, możliwym do wykorzystania zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej, standardem interfejsu komunikacyjnego wykorzystującego dotychczasowe osiągnięcia polskiego sektora bankowego i płatniczego, jak również najlepsze praktyki i doświadczenia – w tym z zagranicznych standardów API – oraz istniejące już interfejsy w ramach infrastruktury międzybankowej. W pierwszej wersji opisze wszystkie podstawowe usługi, wprowadzane przez dyrektywę PSD2. Zakładamy stały rozwój standardu w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, technologiczne i biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. Jakość standardu Polish API będzie miała niebagatelny wpływ na utrzymanie zaufania klientów do rynku płatności w Polsce i w całej Unii Europejskiej – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich

Standard Polish API jest budowany w oparciu o kilka głównych założeń. Przede wszystkim ma on zapewnić pełną zgodność z regulacjami PSD2 i RTS oraz stanowiskami EBA i KNF. Ponadto, priorytetem jest równy i otwarty dostęp do standardu dla wszystkich zainteresowanych stron, wysoki  poziom dostępności operacyjnej, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz proaktywna ewolucja standardu w świetle wymogów regulacyjnych oraz oczekiwań rynkowych.

Tworzenie standardu to praca wspólna wszystkich uczestników rynku, a jego główne założenia powinny być szeroko konsultowane w celu dostosowania do oczekiwań regulatora, nadzorcy oraz całego rynku usług płatniczych.

– Przekazanie specyfikacji standardu do konsultacji publicznych jest bardzo ważnym krokiem w kierunku sformułowania zgodnej z regulacjami i spójnej specyfikacji interfejsu, jaki zobowiązane będą udostępniać instytucje prowadzące rachunki płatnicze. Konsultacje bezpośrednio poprzedzają publikację pierwszej wersji specyfikacji. Ze względu na znacznie opóźnioną publikację finalnej wersji RTS, niektóre prace nadal się toczą, a ich wyniki będą systematycznie publikowane w ramach kolejnych wersji standardu. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2018 roku specyfikacja pozwoli uczestnikom rynku na rozpoczęcie prac nad interfejsami w oparciu o standard Polish API – mówi Kiciński.

Wystandaryzowany, jednolity dla wszystkich podmiotów interfejs komunikacyjny ma ogromny potencjał do generowania oszczędności w skali całego sektora usług płatniczych. Obniżenie kosztów implementacji wymogów PSD2/RTS dla  uczestników rynku, także po stronie podmiotów trzecich, to jeden z głównych celów projektu. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku mniejszych instytucji płatniczych i mniejszych TPP, dla których integracja z wieloma podmiotami bez jednolitego standardu stanowiłaby istotną barierę wejścia w nową rzeczywistość otwartej bankowości. Standard Polish API będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie i będzie mógł być wdrożony przez banki oraz inne ASPSP w całości lub w wybranej części, zgodne z niezależnie podjętymi decyzjami biznesowymi.

– Musimy jednak pamiętać, że sam standard to jeszcze nie wszystko. Do wymaganego przez dyrektywę działania  interfejsu komunikacyjnego potrzebna jest jego implementacja, która może być dokonana przez każdą instytucję płatniczą prowadzącą rachunek samodzielnie. Można jednak myśleć o rozwiązaniu systemowym czyli o Hubie PSD2, pozwalającym na implementację interfejsu dostępu do rachunków wielu ASPSP jednocześnie Takie rozwiązanie może dodatkowo obniżyć koszty jednostkowej implementacji, a także zapewnić oczekiwany, wysoki poziom bezpieczeństwa – dodaje Wojciech Pantkowski, dyrektor zespołu systemu płatniczego i bankowości elektronicznej w ZBP.

Prace nad Polish API postępują równolegle z procedowaniem aktów wykonawczych do Dyrektywy PSD2 oraz nowelizacją Ustawy o Usługach Płatniczych, będącą obecnie na etapie prac w komisjach sejmowych. Przewiduje się, że RTS w ostatecznym kształcie zostaną opublikowane w marcu 2018 r. i  zaczną obowiązywać po 18 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia. Jednak w praktyce okres ten jest krótszy, bowiem RTS przewidują 6-miesięczny okres przeznaczony na testowanie rozwiązań udostępnianych przez ASPSP. W przypadku istotnych zmian w sferze regulacyjnej wymagających dostosowań w zakresie standardu Polish API, będą one konsultowane z rynkiem w sposób otwarty, tak jak ma to miejsce dzisiaj.

Source: Jaki standard otwartej bankowości Polish API?