Opinie  bez  rejestracji  w Polsce.biz. Twoje  wpisy   ukazują  się  natychmiast  w  „forum”.  Infornacje o forum.

socjolog: Wnioski do Sejmu i Senatu o udostępnienie informacji

Cytat

Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej... Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej RPz dnia 23 kwietnia 1935 r...

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478 REGON 367795191

NIP 6112782086;      Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

                                                                                 

                                              Kancelaria Sejmu
                               Biuro Komunikacji Społecznej
                                                   00-902 Warszawa
                                                   ul. Wiejska 4/6/8

 

                                                                                             listy@sejm.gov.pl.

 

 

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 

Sposób przekazania informacji:

1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………..

2. Pocztą tradycyjną na adres:

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

W związku z:

 

 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską.

 

Stanowiącą, iż: 

1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich

i funkcjonujące w latach 1944 -1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności

i nierealizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

 

2. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy

Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego.

 

3. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między II i III Rzeczpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach

1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych – decyzji właściwych organów władzy państwowej. Zapewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebranych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.

 

I

Wobec powyższej treści wnoszę o udzielenie informacji publicznej czy ustawa o referendum konstytucyjnym Dz. U 99 z poz. 487 z dnia 25 czerwca 1995 roku bazująca na „narzuconej w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucji niesuwerennego państwa” jest zgodna z prawem suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II

Wnoszę o wydanie pełnej treści kopii złożonej przysięgi przy objęciu stanowisk każdego z poniższej listy:

Asesora SR, Sędziego SR, Sędziego Sądu Najwyższego sędziów Sądu Najwyższego orzekających w sprawie o sygn. Akt III SW 435/97

1. Jana Wasilewski, 2. Teresy Flemming-Kulesza, 3. Józefa Iwólski, 4. Kazimierza Jaśkowski,

5. Adama Józefowicz, 6. Andrzeja Kijowski, 7. Romana Kuczyński, 8. Jerzego Kuźniar,

9. Jerzego Kwaśniewski, 10. Janusza Łętowski, 11. Marii Mańkowska, 12. Zbigniewa Myszka,

13. Teresy Romer, 14. Waleriana Sanera, 15. Jadwigi Skibińska Adamowicz, 16. Stefanii Szymańska, 17. Marii Tyszel, 18. Barbary Wagner, 19. Andrzeja Wasilewski, 20. Andrzeja Wróbel,

 

III

W związku z punktem 2-gim uchwały UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. stwierdzającej legalność mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego pytam.

 

Czy w oparciu o legalny porządek prawny oparty o w/w Ustawę Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1935 r. wydano akt. uchylający ją oraz panujący suwerenny dla Narodu Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny zastępując go obecnym.

 

IV

Wnoszę o wydanie w formie odpisu / kopii aktu normatywnego lub ustawy uchylającej:

1.Ustawę Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.

2.Porządek prawny - Prawo Karne / Cywilne obowiązujące na bazie Ustawy Konstytucyjnej

z 23 kwietnia 1935r.

 

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze


Grzegorz Niedźwiecki

 

Jelenia Góra, dnia 12 stycznia 2018 r.                                                     

Miejscowość / data                                                                                      podpis wnioskodawcy

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Kancelaria Sejmu informuje, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej lub realizacji postępowania w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

3)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji;

4)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, do wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

 

 

_ _ _

 

 

 

                       

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478 REGON 367795191

NIP 6112782086;      Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

 

 

                                                                                 

                                                 Kancelaria Senatu
                                 Dział Petycji i Korespondencji
                                                    ul. Wiejska 6,
                                                    00-902 Warszawa

                                                                                             senat@senat.gov.pl

 

                                                                                             Szef Kancelarii Senatu

                                                                                             Minister Jakub Kowalski
                                                                                             tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
                                                                                             fax. 22 694 92 24
                                                                                             secretary.general@senat.gov.pl

 

 

 

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 

Sposób przekazania informacji:

1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………..

2. Pocztą tradycyjną na adres:

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

W związku z:

 

 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską.

 

Stanowiącą, iż: 

1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich

i funkcjonujące w latach 1944 -1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności

i nierealizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

 

2. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy

Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego.

 

3. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między II i III Rzeczpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach

1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych – decyzji właściwych organów władzy państwowej. Zapewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebranych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.

 

I

Wobec powyższej treści wnoszę o udzielenie informacji publicznej czy ustawa o referendum konstytucyjnym Dz. U 99 z poz. 487 z dnia 25 czerwca 1995 roku bazująca na „narzuconej w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucji niesuwerennego państwa” jest zgodna z prawem suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II

Wnoszę o wydanie pełnej treści kopii złożonej przysięgi przy objęciu stanowisk każdego z poniższej listy:

Asesora SR, Sędziego SR, Sędziego Sądu Najwyższego sędziów Sądu Najwyższego orzekających w sprawie o sygn. Akt III SW 435/97

1. Jana Wasilewski, 2. Teresy Flemming-Kulesza, 3. Józefa Iwólski, 4. Kazimierza Jaśkowski,

5. Adama Józefowicz, 6. Andrzeja Kijowski, 7. Romana Kuczyński, 8. Jerzego Kuźniar,

9. Jerzego Kwaśniewski, 10. Janusza Łętowski, 11. Marii Mańkowska, 12. Zbigniewa Myszka,

13. Teresy Romer, 14. Waleriana Sanera, 15. Jadwigi Skibińska Adamowicz, 16. Stefanii Szymańska, 17. Marii Tyszel, 18. Barbary Wagner, 19. Andrzeja Wasilewski, 20. Andrzeja Wróbel,

 

III

W związku z punktem 2-gim uchwały UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. stwierdzającej legalność mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego pytam.

 

Czy w oparciu o legalny porządek prawny oparty o w/w Ustawę Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1935 r. wydano akt. uchylający ją oraz panujący suwerenny dla Narodu Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny zastępując go obecnym.

 

IV

Wnoszę o wydanie w formie odpisu / kopii aktu normatywnego lub ustawy uchylającej:

1.Ustawę Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.

2.Porządek prawny - Prawo Karne / Cywilne obowiązujące na bazie Ustawy Konstytucyjnej

z 23 kwietnia 1935r.

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze


Grzegorz Niedźwiecki

 

Jelenia Góra, dnia 12 stycznia 2018 r.                                                     

Miejscowość / data                                                                                      podpis wnioskodawcy

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Kancelaria Sejmu informuje, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej lub realizacji postępowania w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

3)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji;

4)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, do wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).