Opinie  bez  rejestracji  w Polsce.biz. Twoje  wpisy   ukazują  się  natychmiast  w  „forum”.  Infornacje o forum.

nikander: Konfederaci 29 stycznia w Sejmie

Cytat

Jeśli uważacie, że ta nasza działalność lobbingowa nie ma sensu, to przynajmniej wiedzcie, że salę mamy za darmo.

Konfederatów się nie zaprasza, konfederatów się zwołuje, a zainteresowanych tematem zapraszamy.

 

Konferencja na temat:

Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych

 

Cel Konferencji: prezentacja koncepcji biznesowej, wyrównującej niedobór kapitału finansowego w naszej gospodarce mobilizacją kapitału strukturalnego.

Organizatorzy:Klub parlamentarny Kukiz’15, Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Miejsce i czas: Warszawa, Sejm, sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F) w dniu 29 stycznia 2018 r. w godzinach 11:00 – 16:00.

 

Agenda.

 1. (1100–1105) Otwarcie konferencji i przywitanie gości – poseł Jarosław Sachajko

 2. (1105–1115) Wystąpienie przedstawiciela rządu.

Część dydaktyczna.

 1. (1115–1135) Sieciowe struktury gospodarcze, ich istota i obszary przewagi nad strukturami zhie­rarchizowanymi. „Odwrócony łańcuch dostaw” jako podstawowy element budowy więzi emocjo­nalnej - mgr Wiesław Bąk, członek założyciel Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego.

 2. (1135–1155) Więzi o charakterze formalnym: umowa wspólnego działania, umowa ramowa kon­glomeratu – mgr inż. Józef Kamycki, Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych.

 3. (1155–1215) Tok księgowań bieżących sprzedaży udziałów w produktach wspólnych działań. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finanso­wej nr 11 – wspólne ustalenia umowne – dr Marcin Halicki, adiunkt Uniwersytet Rzeszowski

 4. (1215–1225) Prawne zabezpieczenie obrotu z kontrahentami zewnętrznymi. Odniesienia histo­ryczne - „Stowarzyszenie do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek” z po­wszechnej ustawy handlowej zaboru austro-węgierskiego – przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.

 5. (1225-1255) Pytania do prelegentów

 6. (1255-1320) Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny z przedstawicielami ministerstw:

 1. (1320-1340) Sieciowe struktury gospodarcze w rolnictwie na przykładzie Klastra Polska Natura. Postulat oparcie ustroju rolnego o wielostronne umowy wspólnie kontrolowane pomiędzy rolnika­mi, przetwórcami i handlem – dr Dariusz Grabowski, Klaster Polska Natura

 2. (1340-1400) Inkubacja polskich łańcuchów wartości dodanej jako podstawowy element podmiotowej reindustrializacji – dr inż. Jan Parczewski, Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

 3. (1400-1500) Dlaczego brakuje woli politycznej? - sesja pytań do przedstawicieli Rządu - prowa­dzący dr Remigiusz Piłat, wydawnictwo Capital Magazyn, redaktor naczelny.

 4. (1500-1515) Podsumowanie, zakończenie konferencji – poseł Jarosław Sachajko

 

Warunki uczestnictwa:wstęp na konferencję jest wolny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja do dnia 25.01.2018r pod adresem email: biuro.jsachajko@gmail.com . Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.