Wszystko, co ma wpływ i co kształtuje polityczną sytuację naszego narodu i państwa, polityczną sytuację Europejczyków i Europy, musi być przedmiotem otwartej, odważnej dyskusji. Odrzućmy wszelki sentymentalizm i nie zamykajmy się na logiczne wnioski płynące z analizy zagrożeń dla egzystencji narodów i państw na naszym kontynencie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzącymi, czy nie wierzącymi, w nadprzyrodzone moce, w realnych warunkach naszej egzystencji nie istnieje wyższa wartość niż życie narodu i trwanie jego państwa – o te wartości mamy obowiązek walczyć.

D.Kosiur

____________________________

Dlaczego Europejczycy muszą odrzucić chrześcijaństwo

za: https://chechar.wordpress.com/category/ferdinand-bardamu/

Chrześcijaństwo jest niebezpieczne, ponieważ wznosi ignorancję i głupotę ponad rozum. Kościół zmusił Europejczyków do zaakceptowania wierzeń jako tak wielu bosko objawionych prawd z nieba. Powszechna akceptacja tych przekonań pomogła opóźnić postęp naukowy i technologiczny w Europie o ponad tysiąc lat.
……………………………………………………………………………………………
Europejskie elity naukowe, zamiast przekazywać swoje geny, zostały zachęcone do wycofania się ze społeczeństwa i przyjęcia duchowej dyscypliny nieustannej czystości lub dziewictwa. To negatywnie wpłynęło na średni iloraz inteligencji ludności, pozostawiając w kościele obfitość łatwo kontrolowanych i uległych niewolników mniej zdolnych do rowoju cywilizacji z każdym kolejnym pokoleniem.
…………………………………………………………………………………………….
Chrześcijaństwo jest przede wszystkim wynalazkiem głównie niepiśmiennych palestyńskich Żydów żyjących w I w. n.e. wśród których najbardziej wpływowy był Saul z Tarsu. Później zmienił imię na Paweł. Był prototypowym „brzydkim Żydem” starożytnego świata. Nawet Paweł był zmuszony przyznać, że często był oczerniany przez swoich przeciwników jako „słaby” lub „nie imponujący” osobiście. Drugowieczne źródło pozakanoniczne wzmacnia to wrażenie, opisując apostoła jako niskiego, łysego, z długim i haczykowatym nosem. Był żywym ucieleśnieniem stereotypowego Żyda.

Europa bez chrześcijaństwa?

Świat klasycznej starożytności świecił jak lampa w ciemności, wypełniony młodzieńczym wigorem, który sprawił, że jej instytucje i idee przetrwałyby długo po tym, jak Grecja i Rzym przestały istnieć jako realne byty polityczne. Nauka i rozum zostały następnie zgaszone przez ciemność i zepsucie, które nastąpiły wraz z chrześcijaństwem. Biblioteki zostały zniszczone; skarby sztuki zostały zmiażdżone; budowanie w nietrwałych materiałach prawie zniknęło z pamięci; higiena osobista zniknęła; ignorancja była uważana za cnotę; powstał chaos. Był to triumf chrześcijaństwa, syfilis umysłu, który niemal zmienił cywilizację Zachodu. Chociaż chrześcijańska władza i wpływy zostały zniszczone dawno temu przez ponowne odkrycie nauki i rozumu, odradzające się chrześcijaństwo dominuje teraz na Zachodzie w formie liberalnego egalitaryzmu i kulturowego marksizmu. Filozofie te służą jako ideologiczne podstawy nieskończonej masowej imigracji Trzeciego Świata i innych polityk wielokulturowych. To neo-chrześcijaństwo zostało narzucone Zachodowi przez totalitarne liberalno-lewicowe rządy.

Zrozumienie chrześcijaństwa poprzez pryzmat ewolucyjnej strategii grupowej może rzucić na światło dzienne poważne zagrożenia, jakie religia stwarza dla Europejczyków. Jako przełomowa koncepcja pierwotnie sformułowana przez prof. Kevina MacDonalda, została użyta z niszczycielskim skutkiem w jego analizie żydowskich ruchów intelektualnych i politycznych XX wieku. W świecie charakteryzującym się preferencją etniczno-rasową w grupie, brak strategii ewolucyjnej grupy umożliwiającej populacjom na poziomie gatunku i podgatunku przetrwanie i reprodukcję, jest silnie nieprzystosowanym.
Grupową strategię ewolucyjną definiuje się jako „eksperyment w życiu”. Odnosi się to do ustanowienia procesów lub struktur ideologicznych, które umożliwiają ludziom kontrolę nad selekcją naturalną na poziomie grupy.

Etnocentryzm dla Żydów, uniwersalizm (nie tylko moralny) dla Gojów

Podstawowe cechy żydowskiej ewolucyjnej strategii grupy to:

1.) odrzucenie asymilacji genetycznej i kulturowej z sąsiadującymi populacjami. Żydzi w Europie i na Bliskim Wschodzie oddzielili się od Gojów, tworząc odrębną tożsamość dla siebie. Dokonano tego poprzez egzekwowanie ścisłej endogamii i segregacji mieszkaniowej. Genetyczne powiązanie między grupami żydowskimi, takimi jak Sefardyjczycy i Aszkenazyjczycy, jest wyższe niż między Żydami i ludnością europejską z powodu tego odwiecznego oporu przed asymilacją
2.) matoda konkurencji gospodarczej i reprodukcyjnej, która wyparła Europejczyków z pewnych sektorów w ich własnych społeczeństwach (takich jak np. finanse)
3.) wysoki etnocentryzm
4.) altruizm wewnątrz grupy faworyzujący Żydów kosztem członków grupy zewnętrznej
5.) instytucjonalizacja praktyk eugenicznych, które zajmują się selekcją dla uzyskania wysokiej inteligencji i sumienności w społecznościach żydowskich.

W przeciwieństwie do żydowskiej strategii, chrześcijaństwo osłabia przeżywalność grupy, tłumiąc naturalne tendencje etnocentryczne i maksymalizując rozprzestrzenianie się cech dysgenicznych. Chrześcijaństwo nie stanowi żadnej skutecznej bariery dla kulturowej i genetycznej asymilacji Europejczyków przez otaczające ich nie białe populacje; na przykład podczas hiszpańskiej i portugalskiej kolonizacji obu Ameryk w XVI i XVII wieku Kościół katolicki agresywnie promował krzyżowanie ras wśród konkwistadorów. Urzędnicy kościelni zachęcali kolonistów europejskich do zawierania małżeństwa i mieszania się z rodzimymi konkubinami indyjskimi i afrykańskimi. Doprowadziło to do ludobójstwa demograficznego na dużą skalę, które zastąpiło europejską homogeniczność genetyczną mieszanką.

To, że chrześcijaństwo jest nieetnocentryczną ideologią opartą na uniwersalizmie moralnym, to kolejny poważny problem z religią. Europejczycy zawsze będą bronić interesów wrogich grup społecznych kosztem innych Europejczyków w imię chrześcijańskiej miłości i braterstwa. Chrześcijaństwo sprzeciwia się także wysokiej agresywności skierowanej na członków z zewnątrz; zamiast tego wierzący powinni praktykować niestosowanie przemocy i współczucie w obliczu zmiany demograficznej. Wysoka agresywność jest cechą definiującą ewolucyjną strategię grupy żydowskiej. Pozwoliło to Żydom z powodzeniem rywalizować z Europejczykami w ich własnych społeczeństwach.

Wreszcie, chrześcijaństwo jest wojowniczo anty-eugeniczne, dlatego pozwala słabym jednostkom przetrwać i rozmnażać się. Zmniejszyło to średnie IQ i rozpowszechnianie innych korzystnych cech w społeczeństwach europejskich. Natomiast strategia ewolucyjna grupy żydowskiej instytucjonalizuje praktyki eugeniczne, które pozytywnie wybierają te cechy, szczególnie wysoką inteligencję. Te eugeniczne praktyki pozwoliły Żydom wywierać pewien wpływ na społeczeństwa zachodnie, nieproporcjonalne do ich faktycznej liczby. W przeciwieństwie do judaizmu dla Żydów, chrześcijaństwo nie funkcjonuje jako strategia ewolucji grupowej dla Europejczyków, ale jako przepis na rasowe i kulturowe samobójstwo na masową skalę.
Wszystkie agresywnie proaktywne środki przeciwko chrześcijaństwu są z pewnością etycznie uzasadnione w obliczu zachodniego upadku i europejskiego wyginięcia rasowego. W tym eseju zaleca się bardziej naukowe podejście. Europejski intelektualista, zanim opracuje jakiś plan działania, musi najpierw przyznać, że żaden inny proces biologiczny nie jest tak ważny dla ludzi, jak ewolucja poprzez dobór naturalny. Jeśli ma mieć jakiś system wierzeń, musi to być cywilna religia eugeniki. Włączenie eugeniki do tkanki życia obywatelskiego pozwoliłoby uniknąć przymusu, czyniąc higienę rasową kwestią dobrowolnego przyzwolenia. Mógłby także dobrze przyjąć trójfunkcyjny światopogląd starożytnych Indoeuropejczyków.

wytłuszczenia oraz ilustracje w tekście: D.Kosiur

____________________

Redakcja WPS

Dziękujemy Komentatorowi julius za wybór tekstu i tłumaczenie

____________________

Krzysztof Pieczyński: Bez Kościoła rządzący (w IIIRP) nie mieliby władzy.

[embedded content]

Wierzącym i znającym encyklikę „Laudato si” papieża Franciszka powinno zapalić się w głowach ostrzegawcze czerwone światło. Kościół idzie tutaj ręka w rękę z mondialistycznymi zbrodniarzami światowych syjonistycznych elit finansowych i otwarcie wspiera NWO. Encyklika „Laudato si” jest bowiem pochwałą tzw. zrównoważonego rozwoju, czyli przekładając to na język zrozumiały, jest pochwałą wprost dla masowej depopulacji, ponieważ tylko tzw. czynnik ludzki w procesie ekonomicznym jest możliwy do regulowania jego wielkości – oto współczesny Kościół. 

D.Kosiur