W sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (7,1 mld zł) oraz dodatnie saldo obrotów towarowych (1,3 mld zł), usług (5,2 mld zł) i niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł.

depositphotos_3376967-stock-photo-balance-sheet

Z opublikowanych przez NBP 16 października br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było również ujemne i wyniosło 3,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 66,9 mld zł i był wyższy o 6,8 mld zł (tj. o 11,4 proc) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 4,1 mld zł, (tj. o 6,7 proc.) do poziomu 65,6 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono ujemne i wyniosło 1,4 mld zł.

Dodatnie było saldo usług, które wyniosło 5,2 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,5 mld zł i w porównaniu z sierpniem 2016 r. zwiększyły się o 1,4 mld zł, tj. o 8,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 12,3 mld zł i zwiększyła się o 0,5 mld zł, (tj. o 4,1 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 6,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,6 mld zł).

Rachunek bieżący i kapitałowy

Saldo rachunku bieżącego w sierpniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,1 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł), usług (5,2 mld zł) oraz saldo dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,4 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł.

W sierpniu br. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 66,9 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 6,8 mld zł, tj. o 11,4 proc. Największy wzrost eksportu zanotowano w kategoriach: żywność, samochody ciężarowe i produkty przemysłu chemicznego, głównie leki. Wartość importu towarów w sierpniu br. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła o 4,1 mld zł, tj. o 6,7 proc, do poziomu 65,6 mld zł. Kategorią towarów, w której odnotowano największe wzrosty po stronie importu były paliwa i surowce oraz żywność. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,4 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,5 mld zł i w porównaniu do sierpnia 2016 r. wzrosły o 1,4 mld zł, tj. o 8,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 12,3 mld zł i wzrosła o 0,5 mld zł, tj. o 4,1 proc. Na dodatnie saldo usług w wysokości 5,2 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,7 mld zł), usług transportowych (1,7 mld zł) oraz podróży zagranicznych (0,8 mld zł).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 6,0 mld zł. O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,6 mld zł). Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,8 mld zł. Na pozycję tę złożyły się: dywidendy (1,3 mld zł) dodatnie reinwestowane zyski (4,6 mld zł) oraz naliczone odsetki od instrumentów dłużnych (0,9 mld zł). Na wysokość ujemnego salda dochodów z inwestycji wpłynęły również dochody nierezydentów z inwestycji portfelowych (1,2 mld zł) oraz naliczone odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach (0,7 mld zł), w przeważającej części od otrzymanych przez polskie podmioty kredytów.

Napływ środków z Unii Europejskiej w rachunku bieżącym wyniósł 1,4 mld zł (głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej). W rachunku kapitałowym zanotowano napływ środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (0,7 mld zł). Po uwzględnieniu zapłaconej składki (1,0 mld zł) saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 1,1 mld zł.

Nierezydenci

W sierpniu 2017 r. inwestycje nierezydentów w Polsce zmniejszyły się o 0,1 mld zł. Inwestycje bezpośrednie nierezydentów wzrosły o 5,5 mld zł. Na wysokość tego salda wpłynęły przede wszystkim dodatnie reinwestycje zysków, które wyniosły 4,6 mld zł oraz napływ kapitału zwiększający zobowiązania rezydentów z tytułu instrumentów dłużnych o 1,0 mld zł.

W omawianym miesiącu 2017 r. ujemne saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 1,0 mld zł. Nierezydenci wycofali netto 2,0 mld zł z inwestycji w dłużne papiery wartościowe (głównie z obligacji SP wyemitowanych na rynek krajowy) jednocześnie inwestując w udziałowe papiery wartościowe 1,1 mld zł.

Inwestycje nierezydentów w instrumenty ujęte w pozostałych inwestycjach zmniejszyły się o 4,6 mld zł. Swoje zobowiązania z tego tytułu zmniejszyły wszystkie sektory oprócz sektora przedsiębiorstw. NBP zmniejszył swoje zobowiązania o 3,4 mld zł, o spadku tym zadecydowały transakcje repo. Sektor bankowy również zmniejszył swoje pasywa o 1,7 mld zł, przede wszystkim z tytułu rachunków bieżących i lokat. Zobowiązania pozostałych sektorów wzrosły o 0,6 mld zł (głównie z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek).

Ujemne saldo inwestycji rezydentów za granicą (spadek aktywów) wyniosło 2,0 mld zł.

W inwestycjach bezpośrednich odnotowano wzrost aktywów (odpływ kapitału) w wysokości 0,9 mld zł, przede wszystkim z tytułu instrumentów dłużnych. W inwestycjach portfelowych polskie podmioty (głównie fundusze inwestycyjne i emerytalne) zmniejszyły swoje aktywa o 1,5 mld zł, przede wszystkim w postaci dłużnych papierów wartościowych (1 ,8 mld zł). Saldo pozostałych inwestycji było dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł.

Sektor bankowy zwiększył swoje aktywa zagraniczne o 0,7 mld zł (głównie w postaci rachunków bieżących i lokat). Pozostałe aktywa zagraniczne pozostałych sektorów spadły o 0,7 mld zł, głównie w postaci kredytów handlowych.

Transakcje własne NBP oraz transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 2,3 mld zł. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec sierpnia 2017 r. wyniósł 392,9 mld zł.

Źródło: NBP

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply