clinical-trials-microscope

Jedną z możliwości jest ruszający właśnie program „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, w ramach którego na sfinansowanie działań doskonalących jakość kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym przeznaczone zostanie 15 milionów złotych.

W 2018 roku wsparciem takim objętych zostanie do 15 publicznych uczelni zawodowych. Środki wypłacane będą w dwóch transzach – 75 proc. w 2018 r. i 25 proc. w 2019.

ELA, czyli monitorowanie absolwentów

Innowacyjne będą również kryteria przyznawania środków. Po raz pierwszy wykorzystane zostaną mierniki z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), dające rękojmię obiektywności i prezentacji danych szczególnie ważnych dla rozwoju kształcenia praktycznego.

ELA to unikalny, ogólnodostępny system badający ekonomiczne perspektywy absolwentów uczelni i poszczególnych kierunków. Na podstawie danych z m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub systemu POL-on monitoruje parametry takie jak względne wskaźniki bezrobocia, czy zarobków absolwentów, pomagając znaleźć kierunki studiów najbardziej pożądane na rynku pracy oraz wpływać na zarządzanie uczelnią w kwestii promocji, czy polityki kształcenia.

Drugim kryterium niezbędnym do uzyskania przez publiczną uczelnię zawodową wsparcia w ramach powyższego programu będzie brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia dualne – nowa jakość kształcenia praktycznego

– Studia dualne to najlepszy sposób na to, żeby z jednej strony dostarczyć bardzo precyzyjnie wyprofilowaną kadrę do potrzeb współczesnej gospodarki, a z drugiej strony to jest też szansa dla samych studentów na natychmiastowe znalezienie dobrej pracy i wreszcie szansa dla uczelni na zacieśnienie związku, współpracy ze światem biznesu, to rzecz bardzo cenna zwłaszcza dla uczelni technicznych. Wpisują się w założenia planowanej reformy szkolnictwa wyższego, która m.in. stawia na rozszerzenie i pogłębienie współpracy nauki z biznesem – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz możliwość wzbogacania teoretycznego programu kształcenia o doświadczenie zawodowe, szkoły wyższe coraz częściej sięgają po tworzenie studiów dualnych.

PWSZ w Wałbrzychu – pionierzy współpracy nauki i biznesu

18 stycznia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu i japońska NSK Steering Systems Europe podpisały umowę o utworzeniu studiów dualnych na kierunku logistyka.

Studia takie trwać będą 3,5 roku, z czego 2 lata poświęcone będą na zdobywanie doświadczenia zawodowego w środowisku globalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Student będzie dzielił czas pomiędzy teoretyczne zajęcia na uczelni, a praktyczne – w przedsiębiorstwie. Początkowo, w wymiarze 1 dzień w przedsiębiorstwie, 4 na uczelni, a na ostatnim semestrze – 3 w przedsiębiorstwie, 2 na uczelni. Pozwoli to rozwiązać klasyczny dylemat pracodawców związany z częstym brakiem doświadczenia praktycznego absolwentów studiów i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w zacieśnianiu współpracy między nauką, a biznesem.

– Szczególną ogniwem łączności nauki z biznesem są wyższe szkoły zawodowe. To one doskonale znają potrzeby lokalnych rynków, potrafią współpracować z przemysłem dla rozwoju innowacji. Ten model szkolnictwa był jednak przez lata traktowany po macoszemu i zaniedbywany. My chcemy to zmienić – deklaruje minister nauki Jarosław Gowin.

Source: 15 milionów złotych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych